Obchodní podmínky:

Souhlas uživatelů mladší 18 let_:

Pokud jste mladší 18-ti let, požádejte prosím své rodiče nebo zákonného zástupce, aby si přečetli a schválili tyto Obchodní podmínky za Vás před tím, než začnete využívat služby, produkty a servery MultiMine.cz. Pokud Vy, Vaši rodiče nebo zákonní zástupci nesouhlasíte s těmito Obchodní podmínky, pak Služby ani jejich části nesmíte užívat ani k nim mít přístup. Při přihlašování k účtu prohlašujete a zaručujete, že jste fyzická osoba, která je starší osmnácti (18) let nebo jejíž zákonní zástupci přijali tyto Smluvní podmínky a souhlasili s nimi



 1. Vymezení pojmů a kontaktní údaje prodávajícího
  1. MultiMine.cz – soubor hostingových serverů a návazných služeb (dále jen MultiMine.cz).
  2. Kupující – ten kdo nakupuje/využívá služeb a produktů MultiMine.cz. Je vyžadována bezplatnáregistrace do systému (dále jen Kupující)
  3. Prodávající - Provozovatelem MultiMine.cz je Michal Motyka, Na Veselí 871/10,140 00, Praha4. IČO 05592780, DIČ: CZ9209040016, Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku vedeném pod úřadem městské části Praha 4 (dále jen Prodávající)
  4. Kontaktní e-mail: [email protected]
 2. Informace
  1. Při vytvoření Účtu nemusíte platit žádné poplatky za registraci ani předplatné. Nicméně některéSlužby, Produkty a Servery mohou vyžadovat zaplacení poplatku. Rozhodnete-li se přihlásit k odběru, nebo nákupu takových služeb, produktů a nebo serverů musíte splnit následující:
   1. je Vám více než osmnáct (18) let, nebo pokud jste mladší osmnácti (18) let, Váš rodič nebo zákonný zástupce souhlasí s registrací, potvrdil příslušný nákup a tyto Smluvní podmínky Vaším jménem a souhlasil s nimi;
   2. ste oprávněným držitelem účtu ve vztahu k účtu, ze kterého se přihlašujete k odběru služeb;
   3. jste oprávněn použít příslušnou kreditní kartu, bankovní, nebo PayPal účet, Mobilní telefon pro premium SMS nebo jiné akceptované způsoby platby;
   4. všechny informace, které poskytnete, jsou pravdivé a přesné;
   5. souhlasíte se zaplacením všech vzniklých poplatků, dokud nezrušíte svůj účet a neukončíte tyto Smluvní podmínky v souladu s těmito Smluvními podmínkami.
 3. Doručování zboží
  1. Kupující souhlasím s okamžitým doručením objednaných služeb, produktů s digitálním obsahem,, serverů a podobně a bere na vědomí, že jakmile začne proces doručení, ztrácí právo na odstoupení od objednávky.
  2. Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 2 dnů od uhrazení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Kupující je povinen zboží převzít. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.
  3. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu na jeho vyžádání a to nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti kupujícím.
  4. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v elektronické formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.
  5. Nabízené HW konfigurace jsou orientační. Hardware, na kterém bude služba poskytována, se může lišit v závislosti na aktuální dostupnosti. Výpočetní výkon nabízené služby se však nebude lišit více než o +-5% s uváděným hardwarem.
  6. Cena a způsob doručení je vždy zobrazena u konkrétního zboží.
  7. V případě neuhrazení výzvy k platbě kupujícím do data splatnosti (uhrazením se rozumí připsání platby na účet prodávajícího), je Prodávající oprávněn pozastavit využívání služeb kupujícím. V případě požadavku kupujícího na pokračování využívání služeb si prodávající vyhrazuje právo požadovat zaplacení i období kdy byl účet kupujícího zablokován a neaktivní, maximálně však za období od posledního zaplaceného dne do dne obnovení služeb.
 4. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy
  1. Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
  2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.
  3. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné vodstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.
  4. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.
  5. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
  6. Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, u smluv o poskytování služeb; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží a služeb upravených podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.
 5. Práva a povinnosti z vadného plnění
  1. Jakost při převzetí
   1. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i před smluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
   2. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
   3. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
   4. Během šesti měsíců od převzetí zboží se před-pokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.
   5. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
   6. prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.
  2. Zákonná práva z vad
   1. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.
   2. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
    1. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
    2. bezplatné odstranění vady opravou;
    3. přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
    4. vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
   3. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela,pokud by toto porušení předvídala.
   4. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vaduodstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
   5. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
   6. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.
 6. Vyřízení reklamace
  1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace
  2. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jentehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
  3. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
  4. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
  5. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
  6. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
  7. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní seodpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
  8. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.
  9. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.
 7. Ochrana osobních údajů
  1. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
  2. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékolivnáklady.
  3. Prodávající se zavazuje, že informace, které o sobě Uživatel při vytvoření svého uživatelského účtu uvedl, neposkytne v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů třetí osobě s výjimkou oficiálních žádostí orgánů činných v trestním řízení a orgánů státní správy oprávněných k vyžádání daných informací dle zákona.
 8. Řešení sporů
  1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
  2. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.
  3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
  4. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
  5. Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest,o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.
  6. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
 9. Ostatní
  1. Prodávající si vyhrazuje práva na omezení dostupnosti služeb. O omezení dostupnosti bude, v případě plánované odstávky, včas informovat na svých webových stránkách. Kupujícímu za toto omezení služeb nepřísluší finanční ani jiné odškodnění.
  2. Kupující, využíváním služeb a produktů MultiMine.cz, dává prodávajícímu souhlas s uložením dat na serverech MultiMine.cz, v případě, že využívá službu zálohování, pak Kupující dává souhlas se zálohováním svých dat a uchování těchto dat po dobu minimálně 7 dní..
  3. Prodávající nenese zodpovědnost za škody způsobené využíváním serverů a služeb MultiMine.cz, ztrátu či zneužití uložených dat, či jinou újmu. Zodpovědnost za případné škody nese vždy Kupující.
  4. Prodávající nebude zasahovat do dat kupujícího, pokud o to kupující sám výslovně nepožádá, nebo pokud to nebude nutné k zachování stability a bezpečnosti serveru, nebo návazných systémů.
  5. Kupující se zavazuje, že se nebude pokoušet o získání neoprávněného přístupu k informacím ani o narušení chodu či stability systému. V opačném případě může Prodávající okamžitě omezit či zrušit kupujícímu přístup k serveru, běžným službám, předplaceným službám a to bez jakékoliv náhrady. V případě narušení zabezpečení systému, nebo zneužití dat, bude prodávající informovat orgány činné v trestním řízení a vymáhat náhradu škody.
  6. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto „OBCHODNÍCH PODMÍNEK“.
  7. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit předplacené, pronajaté, nebo jinak zpoplatněné služby a to bez udání důvodů a bez předchozího varování.
  8. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen předplacených služeb, cen pronájmu a podobně a to bez udání důvodů, bez předchozího upozornění a bez odškodnění kupujícího.
  9. Kupující je povinen chránit své přihlašovací údaje proti ztrátě či zneužití.
  10. Kupující nemá právo přeprodávat služby MultiMine.cz třetím osobám bez souhlasu Prodávajícího.
  11. Účet Kupujícího je osobní a nemůže být převeden na jiného uživatele nebo být jinak obchodován.